กลับ Academic articles

New Inhaled Analgesic for Pain Management

หน่วยระงับปวด ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับบริษัท ไดอิจิ ซังเคียว (ประเทศไทย) จำกัด เสนอบันทึกการบรรยายพิเศษ เรื่อง New Inhaled Analgesic for Pain Management นำเสนอโดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิ่น ศรีประจิตติชัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนะเทพ ตั้งเผ่าพงษ์

กล่าวได้ว่า Methoxyfl urane inhaler เป็นยาบรรเทาปวด ที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย และที่โดดเด่นก็คือ ยาออกฤทธิ์รวดเร็วและมีความเหมาะสมที่จะใช่บรรเทาปวด อาการบาดเจ็บตาง ๆ ทั้งในโรงพยาบาล หรือในรถ ambulance ในสนามแขงขันกีฬา นอกจากนี้ บุคลากรทางการแพทย์และ ผู้ป่วยที่ใช่มีความรู้สึกสะดวกสบายและพึงพอใจต่อการใช้ Methoxyfl urane inhaler


ดาวน์โหลดบทความนี้